Referat af generalforsamling i Selskabet for Dansk Teaterhistorie 22. feb. 2016


Bestyrelsesmedlemmer til stede: Erik Hvidt, Vagn Ohlsen, Linnea Voss,
Alette Scavenius & Mette Tranholm (fraværende Per Lykke)
22 medlemmer til stede. Referent: Mette Tranholm


Som optakt til generalforsamlingen fortalte Kasper Wilton levende om ombygningen af Folketeatret.
1. Valg af dirigent(er)
Bestyrelsen foreslog Anne Ørbæk Jensen og Lilli Jønch, der blev valgt med applaus. Anne Ørbæk Jensen og Lilli Jønch takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden
Dirigenterne gav herefter ordet til formanden. Vi havde en rigtig fin sæsonstart i Grønnegården, en tradition vi fortsætter. Herefter har det været et lidt broget efterår med Madame de Sade forestillingen, der blev aflyst pga. dyre, dårlige pladser, få tilmeldte og fordi forestillingen simpelthen ikke var god. Til gengæld var Multivers’ Dario Fo-arrangement på Betty Nansen Teatret en meget stor oplevelse. Vi havde en drøm om et julearrangement med bogudgivelse, men det måtte desværre droppes grundet manglende finanser. Økonomien er i mellemtiden kommet på plads takket været generøse fonde og bogen udkommer i løbet af foråret.
Dernæst informerede formanden om sæsonens resterende arrangementer: Først dagens Jean de France arrangement og dernæst Melodien der blev væk, der har fået rigtig god omtale. Søndag den 22. maj kl 15 præsenterer vi på Folketeatret et spændende arrangement, hvor Linnea Voss opfører sin Fru Heiberg-monolog, Guldfuglen, www.johanneluiseheiberg.dk der har fået meget flotte anmeldelser. Linnea og Folketeatret har generøst tilbudt at donere Selskabet 30 kr. for hver solgt billet. Umiddelbart i forlængelse af forestillingen uddeler Selskabet for første gang den nyindstiftede pris, Karl Mantzius Prisen, opkaldt efter Selskabets stifter. Prisen går til Ghita Nørby, som efter forestillingen vil samtale med Linnea om deres arbejde med at gestalte Fru Heiberg. Arrangementet rundes af med musik og sang. Vi håber meget at alle medlemmer + naboer, venner, familie og kolleger vil møde talstærkt op til dette ekstraordinære og meget spændende arrangement. Guldfuglen spiller foruden prisuddelingsdagen også den 21., 24. og 25. maj, og også fra disse forestillinger går 30 kr. pr. billet til Selskabet.
Årets bog 2016 er undervejs og kommer til december. Selskabet satser på et mere varieret program i næste sæson med både foredrag og teaterforestillinger.
Formanden afsluttede med at henvise til en række interessante Shakespeare foredrag på Det Kongelige Bibliotek, som medlemmerne kan få gratis adgang til ved at skrive en mail til pace@kb.dk og anmode om billetter – Husk at oplyse at I er medlemmer af Selskabet!
Niels Brunse 29. marts: http://www.kb.dk/da/dia/ord/2016/160329_To_Be_Niels_Brunse.html
Alette Scavenius 18. april: http://www.kb.dk/da/dia/ord/2016/160418_To_Be_Alette_Scavenius.html
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
Herefter var der spørgsmål fra medlemmerne:
Hvorfor er der ikke længere arrangementer på Hofteatret? Formanden svarede at det skyldes, at det er blevet for dyrt for os.
Der blev spurgt til hvornår der kommer udmelding om arrangementet i Grønnegårdsteatret. Vi kommer med dato for arrangementet i maj.
Der var generelt ros af arrangementerne fra medlemmerne.
3a. Fremlæggelse af årsregnskab
Det omdelte regnskab blev gennemgået af Selskabets kasserer. Overskuddet ligger på 30.470 kr. og dermed er foreningens basisøkonomi konsolideret.
Regnskabet blev godkendt med forbehold for revisor Beate-Louise Bynck Asmussens godkendelse.
3b. Fremlæggelse af budget
Det omdelte budget blev gennemgået af Selskabets kasserer.
Kommentarer:
Et medlem påpegede, at vores kontingent virker lavt i forhold til det man får; både arrangementer og en gratis bog. Der var stemning for at hæve kontingentet næste år! Gerne til 300 kr. eller mere. Bestyrelsen vil dog undersøge om et forhøjet kontingent kan betyde tab af medlemmer. Et forslag fra salen gik ud på at opfordre medlemmerne selv at indbetale et gavebeløb udover kontingentet eller at indføre egenbetaling på årets bog. Bestyrelsen tager alle kommentarer op til overvejelse.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Ingen indkomne forslag. Dog diskuteredes det, om foreningen skal indgive protestii mod, at Det Kongelige Teaters Arkiv og Bibliotek nedlægges og overføres til Det Kongelige Bibliotek. Formanden kan ikke udtale sig i sagen grundet sin ansættelse som leder af Dramatisk Bibliotek og det blev besluttet ikke at gå videre med sagen.
5. Valg til bestyrelsen
På valg var Alette Scavenius, Vagn Ohlsen og Mette Tranholm. Alle modtager genvalg. Tre medlemmer af bestyrelsen har vi mistet: Lilo Skaarup, som alt for tidligt afgik ved døden i sommer samt Whitney Byrn og Jan Nielsen, som selv valgte at gå ud. Vi holder bestyrelsens antal på de nuværende 6 medlemmer.
6. Valg af revisor
Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.
7. Evt.
Et medlem spurgte om udflugt til Rønne Theater? Formanden fortalte at det blev for dyrt, men at vi vil genoverveje sagen.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter en lille pause blev ordet givet til arkitekt Jens Bertelsen, der fortalte om ombygningen af Folketeatret og bagefter gik nogle medlemmer ned på Store Scene for at overvære opførelsen af Holbergs Jean de France.