Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie, den 2. marts 2015 på Folketeatret.

 

Efter en introduktion om Folketeatrets ombygning ved teatrets chef, Kasper Wilton, gik generalforsamlingen i gang.

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Borberg, der blev valgt med applaus. HB takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.  Aflæggelse af årsberetning v/formanden.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden. Årets arrangementer tog til en vis grad udgangspunkt i den medlemsundersøgelse, der blev foretaget sidste år. Med den endnu resterende teatertur til Østre Gasværk, har der været seks arrangementer. Idet Årets bogudgivelse måtte udskydes til 2015.

Der blev traditionelt lagt ud med Grønnegårdsteatrets forestilling, De lystige koner i Windsor. Dernæst fulgte Riddersalens Jubilæumscabaret, som blev introduceret af lektor ved Teatervidenskab, Stig Jarl. KB's Kulturarvssal lagde hus til Marianne Philipsens foredrag om Fru Heiberg og 1864. Peter Langdal, Betty Nansen Teatrets ene nu afgående chefer, fortalte om arbejdet med forestillingen Mefisto og viste rundt bag scenen. Joen Bille fortæller om sin bog Villa Ibsen efter generalforsamlingen og årets sidste arrangement bliver forestillingen Hjælp søges! På Østre Gasværk, der vil blive introduceret af teaterchef Pia Jette Hansen.

Når næste sæsons teaterprogram er udkommet, vil de valgte arrangementer fremgå af Selskabets hjemmeside.

Allerede nu kan det oplyses, at Rønne Teater til sommer arbejder på en historisk opsætning af Holbergs Jeppe på Bjerget. Det vil være muligt at arrangere en udflugt dertil, som vil inkludere foredrag, middag, overnatning mm. Der vil komme nærmere information herom senere.

Årets Bog 2014 måtte desværre udskydes. I stedet fik Selskabets medlemmer Alette Scavenius værk om landets mange kendte og mindre kendte teaterbygninger, Magiens Huse.

Men arbejdet med den udskudte publikation går planmæssigt frem. Det bliver en antologi med temaet Hvad skal vi med teaterhistorien? og med bidrag af teaterfolk og -forskere som Peter Langdal, Stine Ekblad, Bent Holm, Staffan Valdemar Holm, Kasper Holten, Lars Juhl, Anne Middelboe Christensen, Ole Nørlyng m. fl. Bogen vil blive præsenteret i forbindelse med et julearrangement.

Afslutningsvis pointeredes det, at kommunikationen til medlemmerne går via e-mail og de, der ikke allerede har oplyst en e-mailadresse bør gøre det.

Medlemkort udgår, da det ikke skal vises på Teatermuseet mere, der nævner man blot sit navn og medlemskab af Selskabet.

Formandens beretning blev godkendt med applaus

 

3.  Fremlæggelse af årsregnskab.

Det omdelte regnskab blev gennemgået af Selskabets kasserer. Som det fremgår af regnskabet havde udsendelsen af Magiens Huse været en betydelig udgift. Enkelte bøger var kommet retur og man opfordrer derfor de, der ikke har modtaget bogen til at kontakte Selskabet.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus.

 

4.  Fremlæggelse af budget.

Derefter gennemgik kassereren det ligeledes omdelte budget, der blev godkendt uden spørgsmål.

 

5.  Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Der var ingen forslag indkommet

 

6.  Valg til bestyrelsen.

På valg var Viben Bech og Whitney Byrn. VB ønskede ikke genvalg. Formanden takkede hende for de mange år i bestyrelsen. Og i stedet foreslog bestyrelsen skuespilleren Linnea Voss, der kort præsenterede sig selv. Hun blev valgt med applaus. WB ønskede heller ikke genvalg, og man enedes om at holde bestyrelsen på de nu otte medlemmer.

 

7.  Valg af revisor.

Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

 

8. evt.

Der var intet til dette punkt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Efter en lille pause blev ordet givet til skuespiller, instruktør og forfatter Joen Bille, der levende fortalte om sine rødder i den Ibsenske og den Bjørnsonske familie.

 

 

 Viben Bech