Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie,

den 24. februar 2014 på Folketeatret i Café Snoreloftet.

1. Valg af dirigent og referent.
 Bestyrelsen foreslog Susanne Lange, der blev valgt med applaus. Viben Bech er fast  referent. SL takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.
 Referatet ligger på hjemmesiden www.teaterhistoriskselskab.dk. Og vil for eftertiden også  blive udsendt med indkaldelsen. Referatet blev godkendt.

3. Formandens beretning, samt godkendelse af formandens beretning.
 Dirigenten gav herefter ordet til formanden: Der har i 2013, med overgangen til en ny  bestyrelse og ændrede forretningsgange, været et par børnesygdomme mht. etablering af ny  hjemmeside og e-mailadresse. Begge dele fungerer nu efter hensigten. Der blev lagt fokus  på  at arrangere fælles teaterture, med tilknyttede artist talks enten før eller efter  forestillingen. Således fortalte Martin Tulinius om "Processen" på Republique og Christian  Lollike om "All my dreams come true" på CaféTeatret. Sommerens teatertur bød på  "Fruentimmerskolen" i Grønnegårds Teatret, med spisning i Odd Fellow Palæet gårdhave.  En succes, som vi påtænker at gøre til en tradition. Efteråret bød endvidere på udgivelsen  af Bent Holms spændende bog "Holberg på tværs". Her fortalte forfatteren engageret om  værket. Bogen er ved at blive tilsendt de medlemmer, der ikke kunne deltage i dette  arrangement. En herlig aften fik vi også i Skuespilhuset, hvor Erik Aschengreen fortalte  medrivende om balletten, inden vi overværede "242 år i trikot". Her i januar gik turen endnu  engang til Republique, hvor vi oplevede en aften i dukkernes magiske univers: "Peer Gynt"  og efterfølgende fortalte instruktøren Rolf Heim om fortolkningsarbejdet. Den nære fremtid  byder på endnu to forestillinger: "Krøyers yderste nat", med en introduktion ved  kunsthistorikeren Bente Scavenius, og "Tigerhjerte svøbt i kvindehud" med introduktion ved  forfatteren og oversætteren Niels Brunse ( Vi henviser til Selskabets hjemmeside).
 Interessen for disse arrangementer har været  lidt svingende, men positiv. Desværre har ikke  alle tilmeldte deltaget i hele arrangementet. Det er et problem, man i bestyrelsen vil prøve, at  tage højde for, ved næste sæsons planlægning.
 Formandens beretning blev godkendt med applaus.  Der kom herefter en del gode  kommentare fra de fremmødte medlemmer til spørgsmålet om foreningens liv & virke,  formål og arrangementer. Så snart teatrenes nye sæsnonplaner foreligger vil bestyrelsen  gå i  gang med at planlægge nye teaterture og blande denne type tilbud med rene  foredragsaftener o.lign.
 Afsluttende kundgjorde formanden, at man fra denne sæson ikke længere udsender  postbesørgede meddelselser, men udelukkende benytter sig af e-mail, hjemmesiden og  facebook. De enkelte problemer, der i den forbindelse måtte opstå, må man søge at løse hen  ad vejen.

4. Kassererens beretning, samt godkendelse af kassererens beretning.
 Regnskabet blev omdelt og kassereren gennemgik de forskellige poster samt budgettet for  2014. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus. (Regnskabet  kan ses på hjemmesiden)

5. Valg af ny bestyrelse.
 På valg var Erik Hvidt, Jan Nielsen og Per Lykke, der alle ønsker genvalg og blev valgt med  applaus.

6.  Valg af revisor.
  Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent.
 Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra næste år med 50 kr, (fra 225 kr. til 275 kr.) for  almindelige medlemmer, Omkostningerne til bogudgivelser og det højere antal  arrangementer øger udgiftsniveauet . Stigningen blev godkendt.

8. Evt/indkomne sager.
 Der var ingen indkomne sager. Under evt. blev det foreslået af et medlem, at man istedet for  'studerende' brugte betegnelsen 'uddannelsessøgende'. Bestyrelsen vil overvejde dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden; og efter en pause blev der blændet op for dejlige billeder af forskellige provinsteatre, medens teaterhistorikeren, leder af Dramatisk Bibliotek, Alette Scavenius fortalte om de dramatiske selskaber, som hun bl.a. beskriver i sin nye bog, "Magiens Huse – danske teatre gennem 300 år"

/Viben Bech
 

Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie,

den 24. februar 2014 på Folketeatret i Café Snoreloftet.

1. Valg af dirigent og referent.
 Bestyrelsen foreslog Susanne Lange, der blev valgt med applaus. Viben Bech er fast  referent. SL takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.
 Referatet ligger på hjemmesiden www.teaterhistoriskselskab.dk. Og vil for eftertiden også  blive udsendt med indkaldelsen. Referatet blev godkendt.

3. Formandens beretning, samt godkendelse af formandens beretning.
 Dirigenten gav herefter ordet til formanden: Der har i 2013, med overgangen til en ny  bestyrelse og ændrede forretningsgange, været et par børnesygdomme mht. etablering af ny  hjemmeside og e-mailadresse. Begge dele fungerer nu efter hensigten. Der blev lagt fokus  på  at arrangere fælles teaterture, med tilknyttede artist talks enten før eller efter  forestillingen. Således fortalte Martin Tulinius om "Processen" på Republique og Christian  Lollike om "All my dreams come true" på CaféTeatret. Sommerens teatertur bød på  "Fruentimmerskolen" i Grønnegårds Teatret, med spisning i Odd Fellow Palæet gårdhave.  En succes, som vi påtænker at gøre til en tradition. Efteråret bød endvidere på udgivelsen  af Bent Holms spændende bog "Holberg på tværs". Her fortalte forfatteren engageret om  værket. Bogen er ved at blive tilsendt de medlemmer, der ikke kunne deltage i dette  arrangement. En herlig aften fik vi også i Skuespilhuset, hvor Erik Aschengreen fortalte  medrivende om balletten, inden vi overværede "242 år i trikot". Her i januar gik turen endnu  engang til Republique, hvor vi oplevede en aften i dukkernes magiske univers: "Peer Gynt"  og efterfølgende fortalte instruktøren Rolf Heim om fortolkningsarbejdet. Den nære fremtid  byder på endnu to forestillinger: "Krøyers yderste nat", med en introduktion ved  kunsthistorikeren Bente Scavenius, og "Tigerhjerte svøbt i kvindehud" med introduktion ved  forfatteren og oversætteren Niels Brunse ( Vi henviser til Selskabets hjemmeside).
 Interessen for disse arrangementer har været  lidt svingende, men positiv. Desværre har ikke  alle tilmeldte deltaget i hele arrangementet. Det er et problem, man i bestyrelsen vil prøve, at  tage højde for, ved næste sæsons planlægning.
 Formandens beretning blev godkendt med applaus.  Der kom herefter en del gode  kommentare fra de fremmødte medlemmer til spørgsmålet om foreningens liv & virke,  formål og arrangementer. Så snart teatrenes nye sæsnonplaner foreligger vil bestyrelsen  gå i  gang med at planlægge nye teaterture og blande denne type tilbud med rene  foredragsaftener o.lign.
 Afsluttende kundgjorde formanden, at man fra denne sæson ikke længere udsender  postbesørgede meddelselser, men udelukkende benytter sig af e-mail, hjemmesiden og  facebook. De enkelte problemer, der i den forbindelse måtte opstå, må man søge at løse hen  ad vejen.

4. Kassererens beretning, samt godkendelse af kassererens beretning.
 Regnskabet blev omdelt og kassereren gennemgik de forskellige poster samt budgettet for  2014. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus. (Regnskabet  kan ses på hjemmesiden)

5. Valg af ny bestyrelse.
 På valg var Erik Hvidt, Jan Nielsen og Per Lykke, der alle ønsker genvalg og blev valgt med  applaus.

6.  Valg af revisor.
  Den værende revisor, Beate-Louise Bynck Asmussen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af kontingent.
 Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra næste år med 50 kr, (fra 225 kr. til 275 kr.) for  almindelige medlemmer, Omkostningerne til bogudgivelser og det højere antal  arrangementer øger udgiftsniveauet . Stigningen blev godkendt.

8. Evt/indkomne sager.
 Der var ingen indkomne sager. Under evt. blev det foreslået af et medlem, at man istedet for  'studerende' brugte betegnelsen 'uddannelsessøgende'. Bestyrelsen vil overvejde dette.

Dirigenten takkede for god ro og orden; og efter en pause blev der blændet op for dejlige billeder af forskellige provinsteatre, medens teaterhistorikeren, leder af Dramatisk Bibliotek, Alette Scavenius fortalte om de dramatiske selskaber, som hun bl.a. beskriver i sin nye bog, "Magiens Huse – danske teatre gennem 300 år"

/Viben Bech