Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie, den 20. marts 2013 på Revymuseet.

 

1.                   Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Jan Nielsen, der blev valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter ordet blev givet til formanden.

 

2.                   Aflæggelse af årsberetning:

2012 blev et aktivt år med hele seks (syv) arrangementer. To af dem i forbindelse med de  bogudgivelser, som Selskabet har stået bag: i april på Folketeatrets Snoreloftet, hvor ”Aabenbaringens Sted. Svend Borbergs teaterkritik i udvalg” ved Per Lykke blev lanceret med spændende foredrag og oplæsning.  Og i november på Revymuseet præsenterede universitetslektor Michael Eigtved sin bog om ”Scala – Den spektakulære storbyrevy” i anledning af 100-året for revytemplet Scalas åbning. Med bogen følger to cd’er med originaloptagelser fra Scala.

Herudover inviterede Preben Harris  i september Selskabets medlemmer i Snoreloftet på Folketeatret, hvor han præsenterede sin erindringsbog, ”Min søn gøgler – sørgeligt!”

Ved generalforsamlingen i maj fortalte teateranmelderen Me Lund om arbejdet med sin bog, ”Jørgen Reenberg. Menneske og skuespiller”. Og i august holdt dramaturgen Mette Borg et fascinerende foredrag om ”Skuespillerens fantastiske historie”.

Det har været bestyrelsens ønske at give medlemmerne mulighed for et par teaterture til det moderne teater, hvor de samtidig kan møde nogle at teatrets kunstnere: Første tur gik i oktober til Caféteatret, hvor Christian Lollike fortalte om tilblivelsen og meningen med ”Manifest 2083”. (Anden tur gik i marts 2013 til Republique’s opsætning af Kafkas ”Processen”, hvor Martin Tulinius efterfølgende fortalte om sit arbejde med forestillingen.) Det har været god deltagelse til begge disse nye arrangementstiltag.

Til slut kan jeg oplyse, at jeg efter knap tre år i formandssædet har besluttet at trække mig fra formandsposten, men forsætter i bestyrelsen. Jeg blev formand ”på afbud”, fordi Klaus Neiiendam døde. Selskabet stod overfor sit 100 års jubilæum, så der var en opgave at løfte. Men i forbindelse med at jeg har besluttet at fratræde min stilling her på Revymuseet i løbet af efteråret, finder jeg det rigtigst at vige pladsen, så Selskabet også fremover kan få en formand, der har en fast forankring på en fagrelevant institution. I bestyrelsen har vi diskuteret mulighederne, og den ”gamle” bestyrelse vil derfor indstille til den ”nye” bestyrelse, at Alette Scavenius fra Det Kongelige Bibliotek bliver ny formand.

 

3.                   Nye tiltag:

Her fik Alette Scavenius ordet. Det vil forsat være Selskabets hovedformål at udbrede kendskabet til dansk teater og dets historie. Men mødet mellem kunstnere og publikum omkring en konkret forestilling er tillige en spændende måde, at formidle forståelsen for teatret i en bredere sammenhæng; det vidnede i to  førnævnte teaterarrangementer om, og man vil i bestyrelsen forsøge at  udvikle dette tiltag. Men også understrege, at det ikke har til formål  at skaffe medlemmerne billige teaterbilletter, der er tale om et hele arrangementer.

Der vil i lighed med 2012/13 blive lavet en ny brochure, som kan være med til at udvide kendskabet til Selskabets virke, ligesom man vil udbygge hjemmesiden og fortsat være at finde på Facebook. Det er vigtigt at få flere medlemmer, det fremmer aktiviteterne og sikre at det 102 gamle Selskab kan være leveringsdygtigt mange år frem.

 

4.                   Fremlæggelse af årsregnskab, inklusive budget:

Henrik Borberg uddelte og fremlagde årsregnskab og budget. Der var en lille stigning i medlemstallet. Årets publikation vil blive ”Holberg på tværs” af Bent Holm og udkomme i efteråret. Der var ingen spørgsmål til regnskab og budget, som blev godkendt.

 

5.                   Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne:

                      Der var et enkelt spørgsmål fra Bent Johansen, som foreslog, at man fik teaterdirektører fra

hele landet til at sende repertoirelister til Selskabets hjemmeside. Forslaget vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde. Derudover var der ikke indkommet nogle forslag.

 

6.                   Valg af bestyrelsen:

Der var tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Derfor blev Vagn Ohlsen, Lilo Skaarup og Mette Risgård Tranholm bragt i forslag som nyvalgte til bestyrelsen. Alle blev valgt med applaus. Det samme blev Alette Scavenius, der var på genvalg.

 

7.                   Valg af revisor:

                      Den værende revisor Beate-Louise Asmussen blev genvalgt.

 

8.                   Eventuelt:

Alette Scavenius fik ordet og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Steffen Gliese og Stig Jarl, den afgående formand, Erik Hvidt og ikke mindste Selskabet mangeårige kasserer, Henrik Borberg, der ligeledes havde besluttet sig for at trække sig tilbage.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og efter en pause blev der budt velkommen til skuespilleren Linnea Voss, der meget fascinerende fortalte om sit arbejde med Johanne Luise Heiberg og opsætningen af sit eget stykke ”Guldfuglen”. Det kan i øvrigt opleves på Hofteatret 17., 18. og 19. april.

 

                                                                          /Viben Bech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen mødtes den nye bestyrelse og konstituerede sig med Alette Scavenius som formand, Per Lykke som næstformand, Vagn Ohlsen som kasserer og Viben Bech som sekretær. Desuden enedes man om at fordele følgende opgaver:

Medlemsforvaltning – Jan Nielsen

Hjemmeside udvalg – Per Lykke og Whitney Byrn (oplæg til næste bestyrelsesmøde)

Arrangementsudvalg – Alette Scavenius, Mette Risgård Tranholm, Lilo Skaarup og Viben Bech (oplæg til næste bestyrelsesmøde)

Facebook og nyhedsbrev – Alette Scavenius

Bogudvalg – ankermand  Per Lykke

Applaus vil stadig blive udsendt til nye medlemmer af Multivers

 

Næste bestyrelsesmøde bliver 24. april 2013 kl. 18.30 og afholdes hos Alette Scavenius, Larslejsstræde 15.

 

 

 

                                                                              /Viben Bech