Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie, den 20. maj 2012 på Revymuseet.

 

Efter et spændende foredrag ved Me Lund, der fortalte om tilblivelsen af sin bog …men voksen blev jeg aldrig. Jørgen Reenberg. Menneske og skuespille. udkommet april 2012 afholdt man den ordinære Generalforsamling:

 

1.                   Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Inge Nørballe, der blev valgt med applaus. Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.                   Aflæggelse af årsberetning:

Der blev i 2011 afholdt fire medlemsarrangementer: Ved generalforsamlingen i marts fortalte Preben Harris om sine erfaringer gennem 50 år som skuespiller, teaterdirektør og iscenesætter. I september vistes en portrætfilm lavet af bl.a. Selskabets næstformand, Per Lykke, om den 95-årige skuespillerinde Vera Gebuhr, der selv var til stede ved arrangementet. En lille stjernestund!  16. oktober blev Selskabets 100-års jubilæum afholdt i Teatermuseet i Hofteatret. Viben Bech havde i samarbejde med Ida Poulsen og Christian Tom-Petersen, Teatermuseet, arrangeret en fin lille udstilling om Selskabets grundlæggelse og første tid, Per Lykke præsenterede jubilæumsbogen ”Applaus” med vægtige bidrag af en række teaterhistorikere og skuespilleren Jon Bille læste vittigt og meget engageret afsnit op af Herman Bangs erindringer ”Ti år”, hvorefter arrangementet afsluttedes med et glas vin. Årets sidste arrangement fandt sted i Den sorte Diamant, hvor bladtegneren og illustratoren Claus Seidel viste om i  arkivet for Museet for Dansk Bladtegning.

 

3.                   Nye tiltag:

Formanden orienterede om, at man forsøgsvis var ved at etablere nogle aftaler med teatrene, således at det er muligt for Selskabets medlemmer at erhverve billetter til skuespil-forpremierer. I første omgang har Folketeatrets stationære scene i Nørregade stillet sig positiv. Der vil således tilgå formanden et tilbud, som videresendes pr. e-mail til de medlemmer, der kan modtage en sådan, hvorefter man selv kontakter teatrets billetkontor med et kodeord. Man vil prøve at finde en løsning mht. teatrets anden scene på Hvidkildevej.

Det Kongelige Teater har sit eget system, som er tilgængeligt for alle.

Kasseren orienterede om kontingent-opkrævning via PBS eller netbank og om et evt. 3-årigt årskort til erstatning for giro-kvitteringen.

 

4.                   Fremlæggelse af årsregnskab, inklusive budget:

                      Henrik Borberg uddelte og fremlagde årsregnskab og budget. Begge dele blev godkendt.

 

5.                   Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne:

                      Der var ikke indkommet nogle forslag

 

6.                   Valg af bestyrelsen:

På valg var Viben Bech, Henrik Borberg og Whitney Byrn, der alle ønskede genvalg og blev valgt med applaus. Som nyt medlem valgtes Alette Scavenius ligeledes med applaus.

 

 

7.                   Valg af revisor:

                      Den værende revisor Beate-Louise Asmussen blev genvalgt.

 

8.                   Eventuelt

formanden mindede om Selskabets næste arrangement, 30. august med Mette Borg og ønskede god sommer

 

dirigenten takkede for god ro og orden!

 

 

 

 

 

 

Efter mødet mødtes bestyrelsen og konstituerede sig med Erik Hvidt som formand, Per Lykke som næstformand, Henrik Borberg som kasserer og Viben Bech som sekretær.

Man enedes om at holde kontakt vedr. udfærdigelse af flyer og arrangementer.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med arrangementet 30. august 2012 kl. 19.00 på Revymuseet

 

 

 

                                                                                          /Viben Bech