Referat af generalforsamlingen i Selskabet for Dansk Teaterhistorie

den 31. marts 2011 på Revymuseet.

 

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Jan Nielsen, som blev valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gav ordet til Selskabets nye formand, Erik Hvidt.

 

2.  Aflæggelse af årsberetning:

Selskabets mangeårige og entusiastiske formand, Klaus Neiiendam døde 16. august 2010. Hans farfar, Robert Neiiendam var medstifter af Selskabet for Dansk Teaterhistorie samt Teatermuseet og Klaus var derfor nærmest identisk med teaterhistorien. Man kunne have undt ham at være med ved den forestående fejring af  Selskabets 100-års-jubilæum. En festlighed han lagde megen vægt på skulle markeres med manér. Det vil bestyrelsen bestræbe sig på at gøre. Samtidig må man se på Selskabet i fremtidens perspektiv. Bestyrelsen arbejder målrettet for at få et godt og konstruktivt samarbejde med den nye leder på Teatermuseet. Man ønsker at inddrage teatervidenskab på Københavns Universitet og i det hele taget samle de grupper af teaterentusiaster, som findes rundt omkring, for at skabe en fælles platform for fordybelse i teaterhistorien, men samtidig med et afsæt i det aktuelle teater.

Der var i 2010 blevet afholdt tre medlemsarrangementer:  16. marts ”Mød Lars Mikkelsen” i en samtale med Mette Borg. Ved Generalforsamlingen 21. april causerede Steen A. Cold om ”Teater til tiden” og 23. november fortalte Bent Holm om ”Tyrk kan tæmmes” årets bog, der blev udsendt i efteråret. Årsberetningen blev modtaget med applaus.

Planer for 100-års jubilæet: Festen afholdes søndag den 16. oktober i Teatermuseet i Hofteatret. Der bliver tale om et eftermiddagsarrangement. I festligholdelsen vil indgå et godt 50 minutters program med indslag af dansk teater, ballet og opera. En lille udstilling vil fortælle om Selskabet og Teatermuseets første dage. Efterfølgende reception. Man regner med en favørbilletpris for Selskabets medlemmer. Herudover vil der blive udgivet et festskrift.

 

3.  Fremlæggelse af årsregnskab, inklusive budget:

Henrik Borberg uddelte og fremlagde årsregnskab og budget. Begge dele blev godkendt med applaus.

 

4.  Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne:

Der var indkommet et forslag vedrørende indbetaling af kontingent via Netbank og de deraf følgende problemer med kvitteringen, som giver adgang til Teatermuseet. Forslaget vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde og en løsning fundet.

 

5.  Valg til bestyrelsen:

På valg var: Erik Hvidt, Per Lykke og Jan Nielsen. Alle ønskede genvalg og blev valgt med applaus. Stig Jarl blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem ligeledes med applaus.

 

6.  Valg af revisor:

Den værende revisor, Beate-Louise Asmussen, blev genvalgt.

 

7.  Eventuelt:

Der blev rejst et spørgsmål af Hans Jacobsen vedrørende Klaus Neiiendams tidligere given udtryk for bekymring mht. Teatermuseets fremtid samt brugen af Hofteatret og om det var noget Selskabet ville følge op på. Formanden gjorde klart, at Selskabet hverken kan eller vil blande sig i Teatermuseets indre dispositioner, men at man naturligvis med  stor interesse følger de igangværende forhandlinger vedrørende museets fremtid, især måske mht. de museale samlinger.

 

 

 

 

Efter mødet mødtes bestyrelsen og konstituerede sig med Erik Hvidt som formand, Per Lykke som næstformand, Henrik Borberg som kasserer og Viben Bech som sekretær, samt Jan Nielsen med ansvar for det praktiske ved møderne.

 

 

 

 

 

                                                                                   /Viben Bech